ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับกฎสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ ผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ยอมรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบทั้งหมดในการใช้งานเว็บไซต์

ยูดี ทรัคส์ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันเกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือหรือความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ เนื้อหาทั้งหมดแสดงไว้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการใช้งานหรือความเหมาะสมสำหรับงานเฉพาะอย่างแต่อย่างใด ยูดี ทรัคส์และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดจากข้อผิดพลาดหรือการละเว้นจากการให้ข้อมูลใดๆ ภายในเว็บไซต์นี้

ยูดี ทรัคส์และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการมีอยู่หรือการส่งต่อ "ไวรัสคอมพิวเตอร์" "worm" "glitch" หรือเหตุอื่นใด หรือโปรแกรมที่มีผลเสียหรือไปขัดขวางความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ (หรือส่วนประกอบใดของระบบ) ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและ/หรือเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการทำงานที่ผิดพลาด การละเลย การขัดจังหวะ การบกพร่อง การลบหรือความล่าช้าของคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์  worm glitch เหตุอื่นใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการอ้างสิทธิ์ต่อความเสียหายบนพื้นฐานของสัญญา การละเมิด ความรับผิดที่เข้มงวดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นๆ ก็ตาม

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ยูดี ทรัคส์และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม อุบัติการณ์ เหตุพิเศษหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะระบบสำรองข้อมูล หรือความล่าช้าหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ หรือข้อมูล ซอฟท์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์นี้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา ความรับผิดที่เข้มงวด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ (แม้ว่ายูดี ทรัคส์และบริษัทในเครือจะได้รับแจ้งถึงโอกาสในการเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
 

การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์; การใช้ที่ได้รับอนุญาต

ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้เป็นของ ยูดี ทรัคส์ คอร์ปอเรชั่น ท่านสามารถใช้เนื้อหาในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับทราบข้อมูลเฉพาะบุคคลเท่านั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้พิมพ์ คัดลอก ทำซ้ำหรือแจกจ่ายเอกสารเหล่านี้ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความว่าท่านสามารถทำซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหาได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากยูดี ทรัคส์ก่อน