ยูดี ทรัคส์เผยแพร่รายงานความยั่งยืนทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

Table of Contents

  • UD Trucks at a Glance
1
  • Message from the President
2
  • Our Purpose
3

Sustainability Activities

  • Better for Logistics
6
  • Better for the Planet
17
  • Better for People
28
  • Better for Business
36
About UD Trucks Corporation 43

Sustainability Report

  • Sustainability Report 2021 (5.1 MB 

Previous Reports

Code of Conduct