ยูดี ทรัคส์เผยแพร่รายงานความยั่งยืนทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

Sustainability Report 2023

Table of Contents

UD Trucks at a Glance                    1
Message from the President        3
Our Purpose                                    4   
Sustainability Activities
    Better for Logistics                    7
    Better for the Planet                 18
    Better for People                       27
    Better for Business                   36
About UD Trucks Corporation     42

PDF Download: English (4.7 MB)

Previous Reports