หลักจรรยาบรรณกำหนดหลักการพื้นฐานและวิธีปฏิบัติสำหรับพนักงานยูดี ทรัคส์ทุกคนทั่วโลก โดยถือเป็นพันธะสัญญาในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ยูดี ทรัคส์แก้ไขแนวทางปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ในปี 2021

Code of Conduct (2.14MB) 

 

Table of content​

I. Why Do We Have a Code?.​

II. Key Principles​

・We Respect One Another​
・We Earn Business Fairly and Lawfully​
・We Separate Personal Interests from Business Activities​
・We Safeguard Company Information and Assets .​
・We Communicate Transparently and Responsibly​

III. Speak Up!.​