ข้อตกลงและเงื่อนไข

โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้อ่านและยอมรับกฎการใช้งานเว็บไซต์ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดและรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์ของตน 

ยูดี ทรัคส์ไม่ให้การรับรองหรือการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เนื้อหาทั้งหมดจัดเตรียมไว้ "ตามแบบที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมทั้งการรับประกันการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และ ยูดี ทรัคส์ ตลอดจนบริษัทในเครือไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ จากการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้

ยูดี ทรัคส์ และบริษัทในเครือไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรือการได้รับบาดเจ็บใดๆ อันเกิดจากการติดหรือการแพร่กระจาย "ไวรัส" , "หนอนไวรัส" , "กลิทช์" หรือเหตุการณ์, องค์ประกอบ, การเกิดขึ้น หรือโปรแกรมอื่นใดๆ ที่ส่งผลในเชิงลบหรือรบกวนความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ (หรือส่วนประกอบของระบบอย่างน้อยหนึ่งอย่าง) ไม่ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง, มีประสิทธิภาพ และ/หรือทำงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาด การละเว้น การขัดจังหวะ ความบกพร่อง การลบทิ้ง หรือความล่าช้าใดๆ ในการทำงานหรือการแพร่กระจายอันเป็นผลมาจากการมีอยู่หรือการแพร่กระจายไวรัส, หนอนไวรัส, กลิทช์, เหตุการณ์, องค์ประกอบ, การเกิดขึ้น หรือโปรแกรม และไม่ว่าการเรียกร้องความเสียหายหรือการบาดเจ็บจะเป็นไปตามสัญญา การละเมิด ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือทฤษฎีกฎหมายอื่นใดๆ 
ไม่ว่าในกรณีใด ยูดี ทรัคส์ หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, โดยมิได้ตั้งใจ, พิเศษ, ที่เกิดขึ้นสืบเนื่อง, ที่เป็นเยี่ยงอย่าง, เชิงลงโทษ อันเกิดขึ้นจากวิธีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระบบจอง หรือความล่าช้าหรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูล, ซอฟต์แวร์, ผลิตภัณฑ์ และบริการใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ หรือเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญา, การละเมิด, ความรับผิดโดยเคร่งครัด หรือทฤษฎีกฎหมายอื่นใดๆ (แม้ว่า ยูดี ทรัคส์ หรือบริษัทในเครือได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วก็ตาม) 

กฎหมายญี่ปุ่นจะควบคุมข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ และการโต้แย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของศาลญี่ปุ่นแต่ผู้เดียว

ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์; การใช้งานที่อนุญาต

ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้เป็นของยูดี Trucks Corporation คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ด้านข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณ ไม่อนุญาตให้คุณพิมพ์, ทำสำเนา, ผลิตซ้ำ หรือแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าว การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นการแสดงว่าคุณได้รับอนุญาตให้ผลิตซ้ำหรือแจกจ่ายเนื้อหา ซึ่งคุณไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากยูดี ทรัคส์ ล่วงหน้า